Skolas attīstības vīzija, mērķis, prioritārā rīcība, novērtēšanas kritēriji.

EFEKTĪVA SKOLA IR NEPĀRTRAUKTS,

ATTĪSTOŠU PĀRMAIŅU CENTRS

 Regulārā darbība skolas attīstībai.

     1. Mērķtiecīgi virzīt skolotāju tālākizglītību saskaņā ar reālo situāciju un skolas vajadzībām, celt skolotāju profesionālo kompetenci.
       
     2. Veidot skolēnu attieksmi pret vidi, sevi un līdzcilvēkiem, akcentējot viņu tiesības, pienākumus un rīcības sekas, tādējādi uzlabojot disciplīnu skolā.
       
     3. Turpināt veidot individuālu pieeju skolēniem, respektējot katra skolēna individuālās vajadzības. Mērķtiecīgi strādāt ar talantīgajiem skolēniem.
       
     4. Regulāri pilnveidot atbalsta personāla sadarbību ar skolēnu vecākiem, kuru bērniem mācības sagādā grūtības, kuriem ir uzvedības vai komunikācijas problēmas.
       
     5. Nodrošināt drošu vidi skolā.
       
     6. Iesaistīt  skolēnus, viņu vecākus un skolotājus skolas darba analīzē, plānošanā un pilnveidē, tādējādi paaugstinot viņu personisko atbildību par notiekošo skolā.
       
     7. Paaugstināt skolēnu mācību sasniegumus, paaugstinot viņu personisko atbildību par mācību procesu un tā rezultātiem, pilnveidojot viņu pašvērtēšanas prasmes, motivējot viņus mūžizglītībai.
       
     8. Uzlabot informācijas apmaiņu starp skolu un vecākiem, palielināt vecāku atbildību par viņu bērnu sasniegumiem.
       
     9. Regulāri pārskatīt skolas darbību reglamentējošos dokumentus.
       
     10. Regulāri uzturēt skolas prestižu sabiedrībā un  pilnveidot skolas mājas lapu.
       
     11. Iesaistīt skolēnus sabiedriskajā darbā un labdarībā.
       
     12. Mērķtiecīgi pilnveidot skolas materiāli tehnisko bāzi, bibliotēkas fondus. Turpināt nodrošināt skolotājus ar dažādu autoru mācību un metodisko literatūru.
       
     13. Nodrošināt skolotājus datoriem, projektoriem, dokumentu kamerām u.c. tehniku, lai sekmētu mūsdienīga apmācības procesa nodrošināšanu.
       
     14. Turpināt skolas remontdarbus, pakāpeniski atjaunot mēbeles, tādējādi modernizējot skolas fizisko vidi.

      

     Skolas attīstības izvērtēšanas kritēriji.

     1. Skolā ir stabils skolēnu skaits (ņemot vērā dzimstību, % no skolas vecuma bērniem) un nemainīgs profesionālu skolotāju sastāvs.
       
     2. Skolā mācās daudz skolēnu no citiem mikrorajoniem un pašvaldībām.
       
     3. Darbojas aktīva un radoša Skolēnu līdzpārvalde un Skolas padome.
       
     4. Plašs izglītības programmu un ārpusstundu darba iespēju piedāvājums, kas nodrošina vēlmi un iespēju turpināt izglītību nākamajā pakāpē.
       
     5. Sabiedrības, skolēnu un vecāku pozitīvs novērtējums skolai.
       
     6. Skolotāji sadarbojas un ir ieinteresēti skolas darbībā un turpmākā attīstībā.
       
     7. Ekonomisks un mērķtiecīgs budžeta līdzekļu izlietojums.
       
     8. Ir attīstība skolas vides sakārtošanā un materiāli tehniskajā nodrošinājumā.
       
     9. Skolai ir augsti mācību sasniegumi un sasniegumi dažādās olimpiādēs un konkursos, augsts reitings sabiedrībā, pilsētā un valstī.
       
     10. Skolēni sargā skolas prestižu un lepojas ar to.
     Partneri: twitter
     Partneri: moodle
     Partneri: e-klase
     Partneri: visc
     Partneri: izm
     Partneri: lip
     Partneri: drošs-internets
     Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
     Partneri: radošuma-pils
     Partneri: dsd
     Partneri: junior-achievement
     Partneri: afs
     Partneri: atbalsts
     Partneri: prakse-lv
     Partneri: pumpurs